Du All Verden AS


IT-Bergen visjon vs. HIB og IT-bygg generelt

From: Klaus Knag, Du All Verden du@allverden.no
To: Anne-Grete Strøm-Erichsen
CC: Lars Sponheim, Bergen Næringsråd, Jan S.Johannessen, m.fl
Subject: IT-Bergen visjon vs. HIB og IT-bygg generelt
Date: 15. januar 1999 08:20

NOEN UTFYLLENDE KOMMENTARER
DET GÅR IKKE ALLTID SOM PLANLAGT
ET LITE STEG MOT BEDRE INNSIKT OG NYE MULIGHETER

Den 7.1.99 fikk jeg telefon fra Jan S. Johannessen, direktør ved Høyteknologisenteret i Bergen (HIB) vedr. mine kommentarer til Asbjørn Birkelands "Forslag til visjon og mål for IT-Bergen 1998-2005". Han mente at mine observasjoner ikke gav et korrekt bilde av HIB:

De siste fem årene opplyste han at HIB har vært fullt utleiet til markedspris, og leietakerne hadde nå en sammensetning som de var fornøyd med.

I den grad det skulle være uklart for noen, må jeg presisere at mine observasjoner i hovedsak gjaldt perioden fra jeg ble ansatt på IBM-senteret i 1990 fram til det ble nedlagt i 1994. Det er mulig at medarbeidere i andre bedrifter på HIB har andre observasjoner. Dette har jeg ikke samlet opplysninger om. Det er ikke min hensikt å felle en dom over HIB. Tvert imot vil jeg si at det er flott, hvis HIB er blitt et vellykket IT-miljø for de databedriftene som har etablert seg der. Mine kommentarer er i så måte ingen analyse av virksomheten HIB.

Det er så langt ikke fremkommet noen faktafeil i det jeg har skrevet, og mine vurderinger, konklusjoner og anbefalinger er derfor fortsatt de samme.

NOEN UTFYLLENDE KOMMENTARER

Min spørsmålsstilling er hvor det offentlige bør satse. Min anbefaling er at man bør prøve å bygge opp samarbeidsmiljøet først, før man eventuelt gjør store investeringer i bygg og anlegg. Teknologien ligger stadig bedre til rette for denne strategien. Med raske skiftninger i markedet, kan det være lønnsomt med en viss grad av nøysomhet med prøving og feiling.

I denne sammenheng har jeg prøvd å belyse en del grunnforutsetninger som skal til for at en satsing på IT-Bergen skal bli vellykket. I denne prosessen er det naturlig å trekke veksler på subjektive observasjoner. Dette betyr en samling erfaring av hva som virker og ikke virker, i tillegg til momenter som kan fremme eller hemme utviklingen av IT-næringen. Forhåpentligvis kan dette gi et bedre beslutningsgrunnlag.

Hvis prosjektet IT-Bergen skal bli vellykket er det et spørsmål om ikke bare hvordan man tilfredsstiller aktørene i bransjen, men det er også et spørsmål om i hvilken grad man klarer å skape ringvirkninger i form av flere IT-relaterte arbeidsplasser. Før man har funnet fram til løsninger som man kan si vil virke til dette, mener jeg det gjenstår en god del arbeid. For å kunne sannsynliggjøre resultatene må man kunne påvise en logisk eller statistisk sammenheng mellom innsatsfaktorer, rammebetingelser, prosess og resultater. Graden av sikkerhet og mulighet til å kontrollere eller påvirke innsatsfaktorene, rammebetingelsene og prosessen kan indikere i hvor stor grad man kan garantere for resultatene.

Foreløpig diskuterer vi stort sett bare muligheter, hva innsatsfaktorene og rammebetingelsene er og bør være. Dette må karakteriseres som en grov kartlegging. Et godt beslutningsgrunnlag er derfor et stykke unna, selv om det er mulig at "veien blir til mens man går". I så tilfelle fatter man beslutning på et tynnere grunnlag, gjerne ved "å helle vann på møllen" ved å satse litt mer på de instrumenter man allerede har etablert. En fornuftig strategi vil trolig være å kombinere dette med satsing på en del eksperimentelle tiltak.

DET GÅR IKKE ALLTID SOM PLANLAGT

Det er grunn til å understreke at resultatene kan utebli, selv om man har de beste intensjoner og et i utgangspunktet godt opplegg. Endringer i markedet, forretningsmessige hensyn, kapasitetsmessige hensyn, personlige, kulturelle eller strategiske motsetninger mellom aktuelle IT-bedrifter kan være forhold som ligger utenfor planleggernes kontroll. Nedleggelsen av IBM-senteret på HIB er et eksempel på dette. Senteret hadde en del gode elementer i seg, og var på vei til å bli økonomisk lønnsomt. Det ble likevel nedlagt av politiske og strategiske grunner hos IBM. Disse hadde ikke noe med HIB å gjøre.

Markedsforholdene avgjør også hvor ettertraktet et IT-vekstsenter i form av IT-bygg vil være. Hvis det er riktig som "Proteusrapporten" trakk fram at "Det var relativt mange som mente at alt var generelt bra", da er det mulig at mange IT-bedrifter ikke er "sultne nok" til å bruke ressurser til å flytte på seg, og legge om virksomheten i retning av mer nyskapning og samarbeid om utvikling av IT-miljøet. Hvis dette også var den gjeldende oppfatning da HIB ble etablert, kan det være noe av forklaringen på at HIB ikke ble den magneten på databedriftene som mange kanskje hadde håpet på.

Diskusjonen om IT-Fornebu har også relevans for prosjektet IT-Bergen og IT-vekstsenter generelt. Flere i bransjen har uttalt seg tvilende til IT-Fornebu. For eksempel Erling Maartmann-Moe, adm dir. i New Media Science skrev i ComputerWorld 18.12.98 i artikkelen "IT-Fornebu - uten flyplass?":

"Jeg ville aldri etablert meg med en ung kunnskapsbedrift i et Fornebu-miljø uten gode opsjonsavtaler for de ansatte - det eneste du kunne være sikker på da, var at rike, etablerte selskaper støvsugde de flinkeste av dine ansatte med overbud på lønn."

Det må understrekes at jeg ikke har forsøkt å beskrive HIB som en fiasko, men jeg har rettet et søkelys mot faktorer som gjør at slike hus i sin alminnelighet ikke nødvendigvis gir de resultatene man håper på. Dessuten har jeg forsøkt å komme med noen konstruktive innspill til hva man kan forsøke, i stor grad uavhengig av om man satser på IT-bygg eller ikke. De tiltakene som passer noen, passer ikke nødvendigvis for andre. Et bredere spekter av tiltak kan derfor være nødvendig,hvis målet er å styrke IT-miljøet i Bergensområdet totalt sett.

ET LITE STEG MOT BEDRE INNSIKT OG NYE MULIGHETER

Det er ikke naturlig at mine analyser eller forslag på dette stadium skal være fullstendige eller ha gjennomanalysert alle sider. Tilsvarende som at "Proteusrapporten" var en grov kartlegging av IT-miljøet i Bergen, er mine kommentarer å betrakte som en grov kartlegging av momenter og muligheter. Hvis det er punkter her som vekker interesse, kan de danne grunnlag for utprøving eller en mer inngående analyse.

Innenfor mine kommentarer går det an å trekke ut enkelte mulige nye forretningskonsepter. Her er det mer å hente. Eksempelvis, både arkitektonisk urforming, anvendelse av nyere teknologi og organisasjons-/driftsmodeller for IT-bygg kan i seg selv gi opphav til ulike forretningskonsepter.

Jeg har lite informasjon om hvilke tiltak som allerede har vært forsøkt for å utvikle IT-miljøet i datablokken på HIB, men jeg håper at mine forslag også vil kunne virke utviklende for dette miljøet. Vårt firma kan gjerne utføre en mer inngående studie/analyse av HIB, hvis noen skulle være interessert i å engasjere oss til dette. Tilsvarende kan vi gjerne ta på oss oppdrag for å analysere andre spørsmål i tilknytning til IT-Bergen.

Med vennlig hilsen
Klaus Knag
Du All Verden AS
du@allverden.no http://www.allverden.no/