Velkommen til
BOKMÅLSFORBUNDET

**********************************
Vi vil innføre språkfrihet i Norge!

Side 2: Nettavisen
MÅL FOR NORGE

Side 3: SPRÅKRAPPORT
MED STATISTIKK

SISTE NYTT I NETTAVISEN
- Masseproduksjon av nynorskhatere i nye Ålesund kommune.
- Ny Språklov og Opplæringslov på trappene

Formål
Bokmålsforbundet arbeider for at flest mulig - på fritt grunnlag - skal ta i bruk moderat bokmål som skriftspråk. Dialektene skal få utvikle seg fritt, uten innblanding. I skolesammenheng er vårt primære mål å gjøre skriftlig sidemål valgfritt, både i grunnskole og videregående skole. Når det gjelder ansatte i offentlig sektor, mener Bokmålsforbundet at de fritt skal kunne velge mellom bokmål og nynorsk, slik Stortinget har vedtatt i likestillingsvedtaket fra 1885.

Tvangsnynorsk
Utenfor Vestlandet er nynorsk nærmest utryddet (se Språkrapport / statistikk). Det finnes derfor ingen fornuftig grunn til å tvinge bokmålselever over hele landet til å skrive nynorsk! Tvang resulterer i motvilje, i verste fall hat. Alle vet at skolen i dag produserer nynorskhatere i fleng, men tafatte politikere er tilsynelatende ikke i stand til å gjøre noe med det.

Bokmålsforbundet
www.bokmalsforbundet.no
post@bokmalsforbundet.no
Telefon: 901 20 148 / 924 83 283
Facebook: Bokmålsforbundet
Konto 3624 60 07033 Vipps 130172
For medlemmer på Sunnmøre:
Bokmålsforbundet Sunnmøre
Facebook: Bokmålsforbundet Sunnmøre
Leder: Kristin Gaaseide Aure, Ålesund
bokmaalsforbundetsunnmore@gmail.com
Telefon: 934 05 039
Konto Sunnmøre 3910 57 25721
Nettavis
Mål for Norge
Medlemskontingent, pr år:
Medlem:kr 200,- / Honnør: kr 100,- / Familie: kr 300,-

Har du meninger om språksituasjonen?
Skriv til oss! Er innlegget relevant, kommer det i Nettavisen.

Blir du utsatt for språktvang?
Kontakt Bokmålsforbundet!


"VIPPE-PARTIENE" PÅ STORTINGET ER I UTAKT MED FOLKET!
Våre to språkformer - bokmål og nynorsk - er en del av vår kultur. Det oppfattes derfor som særdeles merkelig at Stortinget har vedtatt lover som setter folkets valg til side, og forsøker å presse mer nynorsk inn i samfunnet enn det folket vil ha.
Her er Stortinget i utakt med folket. Men folket lar seg ikke diktere når det gjelder språk. Det har vi sett tidligere, blant annet angående den såkalte "nye" tellemåten.
Samtidig som Stortinget sprøyter inn enorme midler for å støtte nynorsk, har de satt en effektiv stopper for all støtte til bokmål. Her skal ikke folk kunne velge fritt! Innen dette området får det nynorske minipartiet Venstre i regjering lov til påtvinge folket noe de egentlig har valgt bort!


"RETTFERDIG" FORDELING AV
OFFENTLIGE TILSKUDD TIL SPRÅKORGANISASJONENE?
Et 20-tall nynorske organisasjoner får tilsammen mer enn 70 millioner kr pr år i "lobbyiststøtte" fra Staten.
Bokmålsforbundet får ikke offentlige tilskudd.


Er du lei av å bli
T V A N G S F O R E T
med nynorsk?

Da er
BOKMÅLSFORBUNDET
noe for deg !BOKMÅLSELEV PÅ NYNORSK SKOLE?
I Nettavisen (link øverst på denne siden) finner du "oppskrift" på hvordan du kan få undervisning på bokmål. Oppskriften er så god at Riksmålsforbundet har kopiert den og lagt den på sine hjemmesider - uten å spørre oss om lov!


SPRÅKSTRID I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Sammenslåing av fylker og kommuner forårsaker språkstrid flere steder i landet. Er du involvert i en slik konflikt? Ta kontakt med Bokmålsforbundet, så kanskje vi kan hjelpe dere.

NYNORSK - FRA RETTIGHET TIL TVANG
Bokmålsforbundet får mange spørsmål om hvordan det kan henge sammen at nynorsk - som er et minoritetsspråk - får så mye støtte fra myndighetene gjennom tilskudd og ikke minst: Gjennom ekstremt nynorskvennlige lover og forskrifter. Bokmålsforbundet har derfor laget en oversikt hvor vi avslører hvordan målfolket gjennom mer enn 100 år har klart å forandre en rettighet for seg selv til å bli en plikt for alle. Mer om dette i Språkrapporten (se link øverst på denne siden).


IMOT SPRÅKTVANG
Bokmålsforbundet er sterk motstander av at 95 % av det norske folk skal tvangsfores med en språkform de ikke vil ha. Tvangen skjer bl. annet ved å opprettholde tvunget sidemål. Vi vil ha språkfrihet i dette landet, på samme måte som vi har religionsfrihet i dag.


FORTSATT NYNORSK NEDGANG I HELE SAMFUNNET
På tross av massiv økonomisk og juridisk offentlig støtte til nynorsk, måler Bokmålsforbundet fortsatt tilbakegang for denne målformen. For grunnskolen er det tilbakegang i hele landet, også på Vestlandet. Nå er det kun 11,82 % nynorsk i grunnskolen, hvilket er det laveste tallet noensinne! I tillegg er nynorsk nærmest blitt et rent vestlandsspråk. Utenfor Vestlandet er det nå bare 1,6 % nynorsk i grunnskolen og 0,7 % nynorsk blant den voksne befolkning (rekruttstatistikken). I skattemeldingene er nynorsk gått tilbake fra 10,63 % i 2010, til 9,6 % i 2018. Se også vår nettavis og språkrapport (link øverst på denne siden). Tabellen blir oppdatert etter hvert som nye tall foreligger.


NYNORSKELEVER LIKER BEST Å LESE PÅ BOKMÅL!
Dette er det oppsiktsvekkende resultatet fra en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Utdanningsdirektoratet. Under avsnittet "Elevenes forhold til å lese nynorsk", finner vi følgende oppsiktsvekkende melding: "Vi ser også at nynorskelevene liker bedre å lese på bokmål enn de liker å lese på sin egen målform". Bokmålsforbundet spør: Når ikke de elevene som har valgt nynorsk, liker å lese på nynorsk, hvem er det da som liker det? Dette bekrefter vår etter hvert så kjente påstand om at elevene tvinges til å lære nynorsk, kun for at nynorsk ikke skal dø ut!


Statistikkene oppdateres etter hvert som nye tall foreligger.


Du er besøkende nr. 184868

Hjelp!